• Co powinniśmy wiedzieć o integracji?

    •  

     MOTTO: W RODZINIE I W SZKOLE NIE MOZE ZABRAKNĄĆ WYCHOWANIA DLA SZACUNKU, DLA ŻYCIA, DLA DOBRA I PIĘKNA.

     JAN PAWEŁ II

     Integracja  w szkole - na czym polega to zjawisko?

     Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maskymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówki umożliwiający im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Do takich placówek zalicza się nasze gimnazjum.

     Główne zadania klasy integracyjnej to:

     • integrowanie uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi w naturalnym środowisku rówieśniczym
     • prowadzenie zajęć grupowych aktywnymi metodami opartymi na współpracy
     • nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez modyfikowanie go do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka
     •  stymulowanie rozwoju ucznia niepełnosprawnego i przygotowanie go do pokonywania trudności w życiu społecznym 
     • nauczanie tolerancji, otwartości na innych poprzez odddziaływanie na ucznia i wyobraźnię.

      

      Jakie są cechy charakterystyczne klasy integracyjnej?

     -mała liczba osób w klasie (15-20 uczniów w tym 3-5 z orzeczeniem do kształcenia integracyjnego)

     -dwóch nauczycieli w klasie - nauczyciel przedmiotu (prowadzący zajęcia) oraz nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny

     -dostosowane formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (również wybitnie zdolni).

     Jak wygląda organizacja pracy w  klasach integracyjnych?

     Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

     Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

     W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (pedagog specjalny lub nazywany -wspomagający).

     System oceniania

     System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  

     Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którgo stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.

     Oceniając uczniów z orzeczeniem nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

     Metody i formy pracy

     Najważniejszą zasadą pracy z uczniami w klasach integracyjnych jest ich podmiotowe traktowanie. Dlatego też:

     • stosuje się aktywne metody nauczania
     • różnicuje się wymagania oraz stopień trudności zadań
     • zwraca się uwagę na rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych i interpersonalnych

     Pracę ucznia i nauczyciela wspomaga nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. Do zadań pedagogów specjalnych należy m.in.:

     • pomoc w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjnego 
     • opracowanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, aby nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami
     • udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. poprzez zajęcia indywidualne lub przygotowanie kart pracy
     • budowanie integracji pomiędzy uczniami w klasie oraz całej społeczności szkolnej.
       

     Jakie są kryteria przyjmowania uczniów do klas integracyjnych?


     W naszej szkole tworzy się oddziały integracyjne na następujących zasadach:

     • liczba uczniów w oddziale wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie ksztatałcenia specjalnego, pozostałe dzieci przyjmowane muszą charakteryzować się wysokim stopniem uspołecznienia oraz posiadać co najmniej ocenę dobrą z  zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
     • nabór do klas integracyjnych odbywa się na podstawie aktualnych orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych z wyraźnym wskazaniem do klasy integracyjnej, pozostali uczniowie będą rekrutowani za zgodą rodziców
     • w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły
     • w klasie integracyjnej może realizować obowiązek szkolny tylko jedno dziecko z orzeczoną przez poradnię nadpobudliwością psychoruchową
     • w ramach rekrutacji do klas integracyjnych przewiduje się spotkania z rodzicami, cykl zajęć grupowych w ramach "Akademii dla rodziców," rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, ankietę dotyczącą ich oczekiwań.
       

     Kto może znaleźć się w klasie integracyjnej?

     Klasa integracyjna jest przeznaczona dla max.5 uczniów posiadających orzeczenie do potrzeb kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

     W klasie integracyjnej mogą znaleźć się uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności :

     -niesłyszący i słabowidzący

     -niewidomi i słabowidzący

     -niepełnosprawni ruchowo

     -niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim

     -ze sprzężoną niepełnosprawnością

     -niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym

     -z zaburzeniem zachowania, psychicznym

     -z chorobami przewlekłymi.

     Jakie zajęcia proponuje szkoła w ramach rewalidacji indywidualnej?

     Każdemu uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych przysługuje 1 godzina zajęć rewalidacyjnych. W ramach jej nasza szkoła proponuje szeroką gamę zajęć specjalistycznych:

     -logopedię

     -socjoterapię

     -rehabilitację

     -reedukację

     Ponadto uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

     Co daje nam wszystkim integracja w szkole?

     Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami życia codziennego. Wspólne przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.

     Sprawni uczniowie zyskują możliwosć nauki z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w nich ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych  wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia. 

     Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadzenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.

     Rodzice uczniów zarówno zdrowych jaki i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa