Menu

Integracja w naszej szkole Co powinniśmy wiedzieć o integracji? Historia integracji Nasi specjaliści

Co powinniśmy wiedzieć o integracji?

 

MOTTO: W RODZINIE I W SZKOLE NIE MOZE ZABRAKNĄĆ WYCHOWANIA DLA SZACUNKU, DLA ŻYCIA, DLA DOBRA I PIĘKNA.

JAN PAWEŁ II

Integracja  w szkole - na czym polega to zjawisko?

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maskymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówki umożliwiający im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Do takich placówek zalicza się nasze gimnazjum.

Główne zadania klasy integracyjnej to:

 • integrowanie uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi w naturalnym środowisku rówieśniczym
 • prowadzenie zajęć grupowych aktywnymi metodami opartymi na współpracy
 • nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez modyfikowanie go do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka
 •  stymulowanie rozwoju ucznia niepełnosprawnego i przygotowanie go do pokonywania trudności w życiu społecznym 
 • nauczanie tolerancji, otwartości na innych poprzez odddziaływanie na ucznia i wyobraźnię.

 

 Jakie są cechy charakterystyczne klasy integracyjnej?

-mała liczba osób w klasie (15-20 uczniów w tym 3-5 z orzeczeniem do kształcenia integracyjnego)

-dwóch nauczycieli w klasie - nauczyciel przedmiotu (prowadzący zajęcia) oraz nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny

-dostosowane formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (również wybitnie zdolni).

Jak wygląda organizacja pracy w  klasach integracyjnych?

Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (pedagog specjalny lub nazywany -wspomagający).

System oceniania

System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  

Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którgo stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.

Oceniając uczniów z orzeczeniem nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Metody i formy pracy

Najważniejszą zasadą pracy z uczniami w klasach integracyjnych jest ich podmiotowe traktowanie. Dlatego też:

 • stosuje się aktywne metody nauczania
 • różnicuje się wymagania oraz stopień trudności zadań
 • zwraca się uwagę na rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych i interpersonalnych

Pracę ucznia i nauczyciela wspomaga nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. Do zadań pedagogów specjalnych należy m.in.:

 • pomoc w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjnego 
 • opracowanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, aby nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami
 • udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. poprzez zajęcia indywidualne lub przygotowanie kart pracy
 • budowanie integracji pomiędzy uczniami w klasie oraz całej społeczności szkolnej.
   

Jakie są kryteria przyjmowania uczniów do klas integracyjnych?


W naszej szkole tworzy się oddziały integracyjne na następujących zasadach:

 • liczba uczniów w oddziale wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie ksztatałcenia specjalnego, pozostałe dzieci przyjmowane muszą charakteryzować się wysokim stopniem uspołecznienia oraz posiadać co najmniej ocenę dobrą z  zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • nabór do klas integracyjnych odbywa się na podstawie aktualnych orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych z wyraźnym wskazaniem do klasy integracyjnej, pozostali uczniowie będą rekrutowani za zgodą rodziców
 • w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły
 • w klasie integracyjnej może realizować obowiązek szkolny tylko jedno dziecko z orzeczoną przez poradnię nadpobudliwością psychoruchową
 • w ramach rekrutacji do klas integracyjnych przewiduje się spotkania z rodzicami, cykl zajęć grupowych w ramach "Akademii dla rodziców," rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, ankietę dotyczącą ich oczekiwań.
   

Kto może znaleźć się w klasie integracyjnej?

Klasa integracyjna jest przeznaczona dla max.5 uczniów posiadających orzeczenie do potrzeb kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W klasie integracyjnej mogą znaleźć się uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności :

-niesłyszący i słabowidzący

-niewidomi i słabowidzący

-niepełnosprawni ruchowo

-niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim

-ze sprzężoną niepełnosprawnością

-niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym

-z zaburzeniem zachowania, psychicznym

-z chorobami przewlekłymi.

Jakie zajęcia proponuje szkoła w ramach rewalidacji indywidualnej?

Każdemu uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych przysługuje 1 godzina zajęć rewalidacyjnych. W ramach jej nasza szkoła proponuje szeroką gamę zajęć specjalistycznych:

-logopedię

-socjoterapię

-rehabilitację

-reedukację

Ponadto uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Co daje nam wszystkim integracja w szkole?

Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami życia codziennego. Wspólne przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.

Sprawni uczniowie zyskują możliwosć nauki z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w nich ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych  wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia. 

Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadzenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.

Rodzice uczniów zarówno zdrowych jaki i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
  ul. Strumykowa 21
  03-138 Warszawa
 • (+22) 58-70-980
  Fax:(+22) 58-70-998

Wiadomości

Galeria zdjęć