• „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie.”

    M. Grzegorzewska

    Obraz zawierający Grafika, ilustracja, clipart

Opis wygenerowany automatycznie

    Na czym polega integracja w szkole?

    Podstawę idei INTEGRACJI stanowi współpraca dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, ze zdrowymi.  Jesteśmy  przekonani, że wszystkie dzieci w miarę swoich możliwości powinny uczyć się razem. Szkoła, która integruje,  reaguje na zróżnicowane potrzeby swoich uczniów i gwarantuje każdemu odpowiednie wykształcenie. Dzieci są razem na lekcjach, wycieczkach, uroczystościach i imprezach szkolnych, w świetlicy i na szkolnych korytarzach.

    Różnorodność to szansa na obserwowanie  i naśladowanie  innych rówieśników, to uczenie szacunku do inności, wrażliwości i otwartości.

    Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami odbywa się  na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Może się odbywać się na dwa sposoby:

    - poprzez organizowanie oddziałów integracyjnych,

    - poprzez włączanie dzieci z orzeczeniami do klas ogólnych.

     W naszej  szkole funkcjonują obie formy pomocy. Zatrudniamy dobrze przygotowany zespół nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozumiejący ideę integracji w szkole masowej. 

    Kilka słów o klasie integracyjnej

    Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracują w oparciu o obowiązujące w szkole programy nauczania i podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
    Uczniami  posiadającymi orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego opiekuje się Zespół nauczycieli i specjalistów, który opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET). Dwa razy w roku dokonywana jest Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia - diagnoza potrzeb  i możliwości uczniów, na podstawie której  są planowane i formułowane  bieżące cele  i działania edukacyjne  i wychowawcze.

     

    Liczba uczniów w klasie integracyjnej nie może przekraczać 20, w tym  do 5 uczniów
    z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

    W klasie integracyjnej lekcje  prowadzi nauczyciel przedmiotowy, a w realizacji zadań wobec uczniów z niepełnosprawnościami, wspiera go pedagog współorganizujący kształcenie. Ich zadaniem jest taka organizacja procesu edukacyjnego, by każdy uczeń pracował zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, rozwijał się, integrował z grupą rówieśniczą, nabywał umiejętności i kompetencji umożliwiających jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

    Organizując proces kształcenia i wychowania  nasza szkoła  zatrudnia  wykwalifikowaną kadrę specjalistów, w tym:

    - psychologów

    - pedagogów

    - pedagoga specjalnego  
    - logopedów
    - specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej
    - socjoterapeutę
    - terapeutę Integracji Sensorycznej
    - specjalistów realizujących zajęcia rewalidacyjne

    - nauczycieli współorganizujących kształcenie
    - pielęgniarkę szkolną

    System  oceniania  w klasach  integracyjnych 

              System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uwzględniają postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wysiłek, zaangażowanie i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

    Integracja jest szansą dla każdego:

    • dla uczniów i ich rodziców, gdyż klasa integracyjna daje możliwość rozwoju społecznego i intelektualnego;
    • dla nauczycieli, bo praca w klasie integracyjnej sprzyja samodoskonaleniu, kreatywności;
    •  dla środowiska lokalnego, ponieważ klasa integracyjna uczy tolerancji, przyzwyczaja do zróżnicowanego obrazu społeczeństwa.
  • Kontakty