• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie

    Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    • niektóre pliki graficzne na stronie są w formacie PDF

    System umożliwia m.in.:
    - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
    - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
    - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
    - dodawanie atrybutu ALT do udostępnianych na stronie zdjęć oraz galerii

    Skróty klawiaturowe:

    na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pani Agnieszka Cieniuszek.
    • E-mail: acieniuszek@eduwarszawa.pl
    • Telefon: 22 587 09 81

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Dostępność architektoniczna

    Dojazd do siedziby Szkoły Podstawowej nr 366 w Warszawie – ul. Strumykowa 21,
    03-138, Warszawa, woj. mazowieckie, dzielnica: Białołęka:

    W odległości ok. 600 metrów od wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 366 znajduje się pętla autobusowa Nowodwory. Dojazd do szkoły możliwy jest jednokierunkową ulicą Strumykową. Placówka posiada wspólną bramę wjazdową z mieszczącym się na terenie posesji Białołęckim Ośrodkiem Sportu.

    Dostępność wejścia:

    Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony ul. Strumykowej.  Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły. Wejścia do budynku szkoły dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

    Dostępność parkingu:

    Szkoła posiada własny parking, na którym dostępne są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

    Dostępność toalety:

    Toalety znajdują się na każdej kondygnacji budynku i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

     

    Informacje dodatkowe

    Ułatwienia

    Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku:

    Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się poprzez kontakt telefoniczny  lub za pomocą dzwonka znajdującego się przy głównym wejściu.

    Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Szkoły istnieje możliwość zejścia merytorycznie odpowiedzialnego pracownik do przyziemia budynku
    i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku znajduje się winda, korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    Obsługa osób słabosłyszących:

    Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. Osobom słabosłyszącym/niesłyszącym może być udzielona pomoc/wsparcie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby dzwoniąc na numer tel. +48 22 587 09 81.

    Obsługa osób słabowidzących/niewidomych:

    Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Osobom słabowidzącym może być udzielona.

     

  • Kontakty