• Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej strumyk21.edupage.org  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://strumyk21.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 2017.07.10

    Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.07.31

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • zmianę rozmiaru napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki (rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)

    Skróty klawiaturowe:

    na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  Panem Grzegorzem Kowalskim - adres poczty elektronicznej gkowalski@strumyk21.edu.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 225870981. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
    7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich 

    Dostępność architektoniczna

    Dojazd do siedziby Szkoły Podstawowej nr 366 w Warszawie – ul. Strumykowa 21,
    03-138, Warszawa, woj. mazowieckie, dzielnica: Białołęka:

    W odległości ok. 600 metrów od wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 366 znajduje się pętla autobusowa Nowodwory. Dojazd do szkoły możliwy jest jednokierunkową ulicą Strumykową. Placówka posiada wspólną bramę wjazdową z mieszczącym się na terenie posesji Białołęckim Ośrodkiem Sportu.

    Dostępność wejścia:

    Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony ul. Strumykowej.  Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Szkoły. Wejścia do budynku szkoły dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

    Dostępność parkingu:

    Szkoła posiada własny parking, na którym dostępne są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

    Dostępność toalety:

    Toalety znajdują się na każdej kondygnacji budynku i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


    Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku:

    Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się poprzez kontakt telefoniczny  lub za pomocą dzwonka znajdującego się przy głównym wejściu.

    Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Szkoły istnieje możliwość zejścia merytorycznie odpowiedzialnego pracownik do przyziemia budynku
    i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku znajduje się winda, korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    Obsługa osób słabosłyszących:

    Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

    Obsługa osób słabowidzących/niewidomych:

    Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Osobom słabowidzącym może być udzielona pomoc/wsparcie przez pracowników obsługi.

    Data dodania: 01.09.2020 r.

    Data edycji: 31.03.2021 r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat.sp366@eduwarszawa.pl
   • +48 22 58-70-980 Fax:+48 22 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa Poland