• LISTA DAT NA KONKURS HISTORYCZNY „BITWA NA DATY”.

    

   WAŻNE  DATY W HISTORII POLSKI

    

   1. 966 CHRZEST POLSKI
   2. 1000 ZJAZD W GNIEŹNIE ZA PANOWANIA BOLESŁAWA CHROBREGO
   3. 1025 KORONACJA PIERWSZEGO KRÓLA POLSKI BOLESŁAWA CHROBREGO
   4. 1138 TESTAMENT BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO. PODZIAŁ POLSKI NA DZIELNICE
   5. 1226 SPROWADZENIE KRZYZAKÓW DO POLSKI PRZEZ KONRADA I KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO
   6. 1241 BITWA POD LEGNICĄ Z TATARAMI . KLĘSKA I ŚMIERĆ HENRYKA POBOŻNEGO. ROZPAD MONARCHII HENRYKÓW SLĄSKICH.
   7. 1308 UTRATA POMORZA GDAŃSKIEGO PRZEZ POLSKĘ NA RZECZ KRZYŻAKÓW.
   8. 1320 KORONACJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA NA KRÓLA. PIERWSZA W KRAKOWIE.OSTATECZNY KONIEC ROZBICIA DZIELNICOWEGO.
   9. 1364 ZAŁOŻENIE AKADEMII W KRAKOWSKIEJ PRZEZ KAZIMIERZA WIELKIEGO.
   10. 1374 PRZYWILEJ W KOSZYCACH . PIERWSZY NADANY DLA SZLACHTY PRZEZ KRÓLA LUDWIKA ANDEGAWEŃSKIEGO 9 (WĘGIERSKIEGO ).
   11. 1385 UNIA W KREWIE . JAGIEŁŁO ( KSIĄŻĘ LITWY ) PRZYJMUJE CHRZEST I POŚLUBIA JADWIGĘ ANDEGAWEŃSKĄ. ZOSTAJE KRÓLEM POLSKI A LITWA MIAŁA BYĆ WCIELONA DO POLSKI.
   12. 1410 BITWA POD GRUNWALDEM. ZWYCIĘSTWO POLSKI I LITWY ( POD DOWÓDZTWEM WŁADYSŁAWA JAGIEŁY ) NAD KRZYŻAKAMI DOWODZONYMI PRZEZ WIELKIEGO MISTRZA URLICHA VON JUNGINGENA.
   13. 1411 I POKÓJ TORUŃSKI. LITWA ODZYSKUJE ŻMUDŻ
   14. 1454-1466 WOJNA TRZYNASTOLETNIA Z ZAKONEM KRZYŻACKIM . ZWYCIĘSTWO POLSKI. ZA PANOWANIA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
   15. 1466 II POKÓJ TORUŃSKI. POLSKA ODZYSKAŁA POMORZE GDAŃSKIE , ZIEMIĘ CHEŁMIŃSKĄ , WARMIĘ.
   16. 15O5 KONSTYTUCJA NIHIL NOVI . KRÓL NIE MÓGŁ PODEJMOWAC DECYZJI BEZ ZGODY SEJMU.
   17. 1525 HOŁD PRUSKI ( POKÓJ KRAKOWSKI Z KRZYŻAKAMI ) ZYGMUNT STARY PRZYJMUJE HOŁD LENNY OD ALBERTA HOHENZOLLERNA. PRZESTAJE ISTNIEĆ PAŃTWO ZAKONU KRZYŻACKIEGO.
   18. 1569 UNIA LUBELSKA ZA PANOWANIA ZYGMUNTA AUGUSTA. POWSTAŁA RZECZYPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW.
   19. 1573 PIERWSZA WOLNA ELEKCJA. KRÓLEM POLSKI ZOSTAJE HENRYK WALEZY
   20. 1605 ZWYCIĘSTWO JANA KAROLA CHODKIEWICZA POD KIRCHOLMEM NAD ARMIĄ SZWEDZKĄ
   21. 1610 ZAJĘCIE MOSKWY PRZEZ HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO
   22. 1655-1660 POTOP SZWEDZKI . NAJAZD SZWEDÓW NA POLSKĘ ZA JANA KAZIMIERZA.
   23. 1683 ODSIECZ WIEDNIA. JAN III SOBIESKI ZWYCIĘŻYŁ TURKÓW .
   24. 1772 I ROZBIÓR POLSKI. ZABORCY: PRUSY ,AUSTRIA, ROSJA.
   25. 1788 – 1792 OBRADY SEJMU WIELKIEGO CZTEROLETNIEGO
   26. 1791 UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA, PIERWSZEJ W EUROPIE.
   27. 1793 II ROZBIÓR POLSKI ZABORCY: PRUSY , ROSJA.
   28. 1794 POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE.
   29. 1795 III ROŻBIÓR POLSKI. ZABORCY: PRUSY ,AUSTRIA, ROSJA. KONIEC I RZECZYPOSPOLITEJ
   30. 1797 POWSTANIE LEGIONÓW POLSKICH JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO WE WŁOSZECH. JÓZEF WYBICKI NAPISAŁ PIEŚŃ „ MAZUREK DĄBROWSKIEGO” KTÓRY OD ROKU 1927 STAŁ SIĘ HYMNEM NARODOWYM POLSKI.
   31. 1807 POWSTANIE KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO POD PROTEKTORATEM FRANCJI NAPOLEONA BONAPARTE
   32. 1815 NA KONGRESIE WIEDEŃSKIM ZOSTAJE UTWORZONE KRÓLESTWO POLSKIE POD BERŁEM CARA ROSJI
   33. 29/30 LISTOPADA 1830 POWSTANIE LISTOPADOWE
   34. 1846 POWSTANIE KRAKOWSKIE
   35. 22/23 STYCZNIA 1864 WYBUCH POWSTANIA STYCZNIOWEGO.
   36. 11 LISTOPAD 1918 ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.
   37. 26 GRUDNIA 1918  WYBUCH POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.
   38. I 1919 PIERWSZE WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO II RP.
   39. VIII 1920 BITWA WARSZAWSKA DECYDUJĄCA O ZWYCIĘSTWIE POLSKI W WOJNIE Z BOLSZEWIKAMI
   40. 17 MARZEC 1921 UCHWALENIE KONSTYTUCJI MARCOWEJ
   41. 12 MAJ 1926 ZAMACH MAJOWY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
   42. 23 KWIECIEŃ  1935 UCHWALENIE KONSTYTUCJI KWIETNIOWEJ.
   43. 23 SIERPIEŃ 1939 PODPISANIE PRZEZ III RZESZĘ NIEMIECKĄ I ZSRR PAKTU RIBBENTROP – MOŁOTOW.
   44. 1 WRZESIEŃ 1939 AGRESJA NIEMIEC NA POLSKĘ. POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ.
   45. 17 WRZEŚNIA 1939 AGRESJA ZSRR NA POLSKĘ.

    

    

   PS .Uczestnik konkursu będzie tylko udzielał odpowiedzi dotyczącej daty i wydarzenia. Pozostałe treści wpisane przy niektórych datach, mają tylko charakter uzupełniający.

  • Kontakty