• Integracja w naszej szkole


    • W naszej szkole aktualnie jest 12 klas integracyjnych. Są to klasy, w których uczą sie -  wspólnie z dziećmi zdrowymi - uczniowie z różnymi problemami, dysfunkcjami czy chorobami, uniemożliwiającymi samodzielną edukację i funkcjonowanie w społeczeństwie. Każda klasa ma swój charakter, pozwalający na rozwijanie zainteresowań.

     Aby wszyscy młodzi ludzie mieli jednakowe szanse i mogli w pełni kształtować swoją osobowość, zabezpieczamy im wszechstronną pomoc specjalistyczną - psychologa, pedagoga, socjoterapeutę, rehabilitanta, logopedę i reedukatora. Poza tym w każdej klasie integracyjnej liczba uczniów nie przekracza 20 ( w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem do kształcenia w integracji), a oprócz nauczycieli przedmiotowych w lekcjach uczestniczy pedagog wspomagający.

     Naboru uczniów do klas integracyjnych dokonuje, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i odpowiednimi rozporządzeniami, Szkolny Zespół Rekrutacyjny.

     Aby uczniowie czuli się bezpiecznie, a nauczanie gwarantowało wszystkim sukces, do tych oddziałów - zgodnie ze Statutem Szkoły - przyjmujemy dzieci wyłącznie z wzorową, bardzo dobrą i dobrą oceną zachowania oraz z dobrymi ocenami z przedmiotów. Gwarantuje to dobrą atmosferę pracy i wysoki poziom nauczania. Uczniowie mogą sobie wzajemnie pomagać, kształtować humanistyczne wartości i postawy, uczyć się szacunku i tolerancji. Prowadząc oddziały integracyjne od początku istnienia szkoły, bardzo cenimy sobie tę formę edukacji, widząc w niej szansę zwłaszcza dla tych, dla których alternatywą byłoby - ograniczające kontakt ze społeczeństwem -nauczanie w domu lub w szkolnictwie specjalnym.

     Integrowanie - w naszym rozumieniu - dotyczy nie tylko edukacji, ale szeroko pojętego funkcjonowania w szkole, umożliwiamy więc wszystkim udział w konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach, wycieczkach, Samorządzie Szkolnym, zajęciach pozalekcyjnych i innych podejmowanych działaniach.

  • Kontakty