• STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIAGNIĘCIA SPORTOWE

    Szanowni Państwo,
    Decyzją Rady Pedagogicznej od dnia 01 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 366 na rok szkolny 2018/19 będzie obowiązywał nowy regulamin wypłacania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i sukcesy sportowe. 
    Została podwyższona średnia, od której stypendia będą wypłacane -  z 4,75 do 4,90. Decyzja wynika z większej ilości uczniów w szkole, większej liczby stypendiów i w związku z tym – co zaobserwowaliśmy w poprzednim roku szkolnym  - z wyraźnym obniżeniem wypłacanych kwot (od 25 do 50 zł).

    Podwyższenie średniej da nam możliwość  wypłacania większych stypendiów i nadania im bardziej motywującego charakteru.

    Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych dostępny jest w sekretariacie szkoły.

    Wicedyrektor
    Renata Królak


    STYPENDIUM SOCJALNE

    Szanowni Państwo,
    W bieżącym roku szkolnym wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 17.09.2018 r. Druki umożliwiające ubieganie się o stypendium dostępne są na stronie Biura Edukacji  pod linkiem:

    http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego lub gabinetach specjalistów szkolnych (pokoje 102, 113, 202). Osoba koordynującą pomoc jest pedagog szkolny Magdalena Ostrowska.

    Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), tj. 514 zł  (netto).

    Przypominamy, że do dochodu nie wlicza się również świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”, a także  dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

    Inną formą pomocy jest zasiłek szkolny, które  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (takiego jak np. śmierć w rodzinie, utrata pracy). Wystąpienie tego rodzaju zdarzenia należy potwierdzić poprzez adekwatne dokumenty ( np. akt zgonu, zaświadczenie z Urzędu Pracy). Wniosek o przyznanie zasiłku można złożyć w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

     Z poważaniem,

    Pedagog szkolny – Magdalena Ostrowska

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@strumyk21.edu.pl
   • (+22) 58-70-980 Fax:(+22) 58-70-998
   • ul. Strumykowa 21 03-138 Warszawa